پکیج کامل MMPI71 و MMPI-2 با کتاب راهنما، کلیدها و پروفایل ها

کد محصول: 306002
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

این پکیج شامل پرسشنامه 567 سوالی و 370 سوالی MMPI-2 و پرسشنامه MMPI-71 است.

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج کامل MMPI71 و MMPI-2 با کتاب راهنما، کلیدها و پروفایل ها

این نسخه شامل مقیاس های کامل MMPI-71 و MMPI-2 است که شامل تفسیر بالینی کامل نتایج به همراه نمونه پروفایل های تفسیری، برگه پاسخنامه، پروفایل های کامل ترسیم نمودار، و کلیدهای کامل آزمون و کدهای دو نقطه ای و سه نقطه ای است.
مقیاس های مورد سنجش MMPI-71 عبارتند از: مقیاسهای کامل روایی یا اعتباری، مقیاس های کامل بالینی
مقیاس های مورد سنجش MMPI-2 عبارتند از:  مقیاسهای کامل روایی یا اعتباری، مقیاس های کامل بالینی، خرده مقیاس های کامل هریس لینگوز، مقیاس های کامل محتوایی و مقیاس های کامل تکمیلی.
مقیاس های تکمیلی شامل:
مقیاس اضطراب (A)
مقیاس واپس رانی (R)
مقیاس توانمندی ایگو(ES)
مقیاس سلطه جویی (DO)
مقیاس مسؤلیت پذیری اجتماعی (Re)
مقیاس ناسازگاری دانشجویان (Mt)
مقیاس اختلال استرس پس آسیبی (PK)
مقیاس مشکلات زناشویی (MDS)
مقیاس خصومت (HO)
مقیاس مهار افراطی – خصومت (O-H)
مقیاس تجدیدنظر شده میبارگی مک اندرو (MAC-R)
مقیاس پذیرش اعتیاد (AAS)
مقیاس استعداد اعتیاد (APS)
مقیاس نقش جنسیت مردانه (GM)
مقیاس نقش جنسیت زنانه (GF)
 

نظر شما