پرسشنامه 71 سوالی MMPI

کد محصول: 306001
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

پرسشنامه 71 سوالی MMPI

۲۵۰,۰۰۰ ریال

پرسشنامه 71 سوالی MMPI

این آزمون شامل 71 سوال است که پاسخ به آنها به صورتی بلی و خیر است. این آزمون دارای دو مقیاس روایی و بالینی است که مقیاس روایی آن شامل 3 مقیاس است : مقیاس L که دروغ گویی فرد را مشخص می کند، مقیاس F که عقاید و افکار خاص فرد و بی تفاوتی و بی علاقگی فرد به مسائل و ارتباطات اجتماعی را مشخص می کند و مقیاس K که نشاندهنده انکار، ناتوانی و کمبود در فرد و در روابط خانوادگی و مقعیت ها است. مقیاس های بالینی آن شامل: Hs یا هیپوکندریا، D یا افسرگی، HY هیستریا، pd، سایکوپاتی، pa پارانویائی، pt پسیکاستنی یا ضعف روانی، Sc اسکیزوفرنیا و Ma هیپومانیا است. این آزمون یکی از پرکاربردترین آزمون ها در حیطه بالینی و آسیب شناسی روانی است.
 

نظر شما