پکیج آزمون کارت های ویسکانسین (WCST)

کد محصول: 306003
گروه: پکیج‌ها

پکیج آزمون کارت های ویسکانسین (WCST)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج آزمون کارت های ویسکانسین (WCST)

این آزمون به عنوان ابزاری برای سنجش کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. انجام این آزمون نیازمند برنامه ریزی راهبردی، توانایی انتزاع، انعطاف پذیری ذهنی، رفتار معطوف به هدف، جستجوی سازمان‌یافته و کنترل پاسخ های تکانشی است. این آزمون به صورت گسترده ای برای سنجش عملکرد لوب فرونتال مورد استفاده قرار گرفته است.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی