شخصیت 16 عاملی کتل

کد محصول: 305003
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

شخصیت 16 عاملی کتل

۶۰۰,۰۰۰ ریال

شخصیت 16 عاملی کتل

این مقیاس از نوع پرسشنامه است که شامل 187 سوال و از نوع خود سنجی است. این مقیاس 16 عامل شخصیتی را اندازه گیری می کند این عوامل عبارتند از: مردم گریزی-مردم آمیزی (ادواری خویی-گسیخنه خویی)، هوش عمومی-نارسایی عقلی، پایداری هیجانی یا نیرومندی من-نوروز گرایی، سلطه یا استیلا-اطاعت یا تسلیم، برونگرایی-درونگرایی، خلق استوا-خلق نارس، ادواری خویی متهورانه یا جسور بودن-گسیخته خویی اساسی، حساسیت هیجانی-زمختی رشد یافتگی، گسیخته خوئی پانویائی-در دسترس بودن اعتماد آمیز، کولی گری یا خیال پردازی- رغبت های عملی، ظرافت کاری-سادگی بی ظرافت، بی اعتمادی اضطراب آمیز-اعتماد توام با آرامش، بنیادگرایی- محافظه کاری، خودکفایی-ناتوانی در تصمیم گیری، مهارکردن اراده و پایداری خلق و خو، تنش عصبی.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی