آزمون رورشاخ؛ اجرا، نمره گذاری و تفسیر نظام جامع اکسنر و R-PAS به همراه کارت ها

گروه: کتاب‌ها

آزمون رورشاخ؛ اجرا، نمره گذاری و تفسیر نظام جامع اکسنر و R-PAS همراه با کارتهای آزمون

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آزمون رورشاخ؛ اجرا، نمره گذاری و تفسیر نظام جامع اکسنر و R-PAS به همراه کارت ها

هدف اصلي این کتاب آشنایی با نحوه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ با استفاده از نظام جامع اکسنر و نظام سنجش عملکردی R-PAS است که امروزه کاربرد بسیاری دارند.                                                                                . نظام اکسنر پرآوازه ترین و پرکاربردترین نظام نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ تا به امروز است و نظام R-PAS که اساساً مبتنی بر نظام جامع است به رورشاخ اعتبار روان سنجی بالایی داده است .هـر دو نظام از پرکاربردترین روش هاي نمره گذاری و تفسیر هستند که از روش های مشترک نیز استفاده می کنند. افرادی که درحال یادگیری این نظام ها هستند و یا قبلاً با نظام اکسنر یا R-PAS آشنایی دارند و می خواهند در مورد گـروه بندی های مختلف نمره گـذاری و فرضیه های تفسیری اطلاعاتی کسب کنند، این کتاب می تواند برای آنها مفید باشد.
متخصصانی که از رورشـاخ اسـتفاده می کنند این کتاب می تواند برای آنها بسیار کاربردی باشد. هم نظام اکسنر و هم نظام R-PAS اصول مهم و اصلی سـایر نظام ها را در خـود وارد کرده اند، امـا با این وجـود ممکن است بین نظام جامـع اکسنر R-PAS تفاوت هایی وجود داشته باشد.

نظر شما