تشخیص و درمان اختلال های افسردگی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

گروه: کتاب‌ها

تشخیص و درمان اختلال های افسردگی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تشخیص و درمان اختلال های افسردگی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسـی اختلال های افسردگی می پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی   DSM-5است و فصل سوم درباره تشخیص های افتراقی اختلال های افسردگی است و در فصل چهارم ابزارهای تشخیصی اختلال های افسردگی آمـده است.                             .
فصل پنجم مربوط به سبب شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال های افسردگی تنظیم شده است.

نظر شما