تشخیص و درمان اختلال های وسواسی جبری به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

گروه: کتاب‌ها

تشخیص و درمان اختلال های وسواسی جبری به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تشخیص و درمان اختلال های وسواسی جبری به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسـی اختلال های وسواسی می پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی   DSM-5است و فصل سوم درباره تشخیص های افتراقی اختلال های وسواسی است و در فصل چـهارم ابزارهای تشخیصی اختلال های وسواسی آمـده است.                           
 فصل پنجم مربوط به سبب شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال های وسواسی  تنظیم  شده  است.

نظر شما