تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

گروه: کتاب‌ها

تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی به همراه مقیاس های سنجش آن بر اساس DSM5

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسـی اختلال های اضـطرابی می پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی   DSM-5است و فصل سوم درباره تشخیص های افتراقی اختلال های اضـطرابی است و در فصل چـهارم ابزارهای تشخیصی اختلال های اضطـرابی آمـده است.                          
فصل پنجم مربوط به سبب شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال های اضطرابی تنظیم  شده است.

نظر شما