انتخاب شغل و رشته

کد محصول: 201082
گروه: کتاب‌ها

انتخاب شغل و رشته

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب شغل و رشته

این کتاب شامل 34 آزمون و مقیاس در حوزه انتخاب شغل و رشته، گزینش، کارآمدی و فرسودگی در محیط  کار، رغبت ها و امور مربوط به بهره وری بهینه از نیروی کار به همراه کلیده ها و تفسیر آن است. در این کتاب سعی شده است که تمامی آزمون ها و مقیاس های این حوزه پوشش داده شود و مشاورین و روانشناسان این حوزه بنا بر نیاز و ضرورت بتوانند از آن استفاده کنند. مقیاس ها و آزمون های این کتاب شامل:

سنخ نمای مايرز بريگز (MBTI)                              آزمون ارزشهای شغلی خانوادگی                                   مقیاس ارزش های شغلی                              استرس شغلی معلمان
استرس شغلی ديويس                                          مقیاس استرس شغلی (کريشنا)                                  سنجش برنامه ريزی شغلی                            پرسشنامه خودکارآمدی
تصمیم گیری شغلی                                             پرسشنامه سبک جستجوی شغلی                                 مقیاس ترجیح شغلی                                   پرسشنامه تعهد سازمانی
مقیاس تصمیم گیری شغلی                                   مقیاس تعادل بین شغل و اوقات فراغت                        پرسشنامه رضايت شغلی                              تعهد سازمانی   
پرسشنامه رضايت شغلی                                      پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی  شغلی هالند                  پرسشنامه سازگاری شغلی                             پرسشنامه شخصیت شغلی
پرسشنامه علايق شغلی                                        فرسودگی شغلی                                                       پرسشنامه فرسودگی شغلی                           پرسشنامه مهارت های شغلی
پرسشنامه نیازهای شغلی                                     پرسشنامه باورها و افکار نا کارآمد حرفه ای                    بلوغ حرفه ای                                            خودکارآمدی شغلی
مقیاس سطوح اشتیاق                                         مقیاس تغییر شغل                                                   پرسشنامه وجدان کاری                               پرسشنامه ارزيابی سلامت سازمانی
پرسشنامه الگوی رفتار مديران                               پرسشنامه بهره وری کارکنان                                       پرسشنامه خوشنودی شغلی (شاخص توصیف شغل)         
 

نظر شما