آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی (چاپ هجدهم 1401)

کد محصول: BK003
گروه: کتاب‌ها

کتاب آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی (چاپ هجدهم 1401)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی (چاپ هجدهم 1401)

نگارنده کتاب بر اساس تجربه تدريس بیش از 30 ساله خود در زمينه كاربرد آزمون‌هاي رواني و با استفاده از منابع جديد تلاش كرده است تا كتابي جامع و به زباني ساده و هماهنگ با ريز مواد درسي منایع آن در رشته‌هاي راهنمايي و مشاوره و روان‌شناسي فراهم سازد.
كتاب حاضر15 فصل دارد. 4 فصل اول كتاب در زمينه روان سنجي است و مفاهيم كلي اندازه‌گيري، تاريخچه آزمون‌ها، كاربرد و طبقه‌بندي آنها مورد بحث قرا ر گرفته است. فصل‌هاي پنجم و ششم به بحث درباره طرز تهيه سؤال‌هاي آزمون و تجزيه و تحليل آنها و مراحل استاندارد كردن اختصاص يافته است. در فصل هفتم روش‌هاي آماري مورد استفاده در آزمون سازي مطرح شده است. در فصل‌هاي هشتم، نهم و دهم، ويژگي‌هاي روان سنجي آزمون‌ها، پايايي، روايي، هنجارها و نيمرخ‌ها مورد بحث قرار گرفته است فصل يازدهم به اجرا و نمره‌گذاري آزمون‌ها مربوط است.
در فصل دوازدهم نظريه‌هاي هوش و فصل سيزدهم سنجش هوش و برخي از آزمون‌هاي فردي و گروهي هوش مطرح شده است. فصل چهاردهم به نمونه‌هايي از آزمون‌هاي تحليلي و فرافكن شخصيت اختصاص داده شده است و در فصل پانزدهم سنجش رغبت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها و چند نمونه‌ از اين آزمون‌ها ارائه شده است.


نظر شما