روش پژوهش پیشرفته

کد محصول: 201090
گروه: کتاب‌ها

ویژه رشته های روان شناسی و علوم تربیتی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

روش پژوهش پیشرفته

کلیه دانشجويان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در پايان تحصیلات خود لازم است پژوهشی تحت عنوان پاياننامه يا رساله را تهیه و ارايه نمايند، که چکیده فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوران
تحصیل میباشد. پاياننامه مانند هیچکدام از درسهای دوران تحصیل نمیباشد و در آن حفظ کردن مطرح نیست، فعالیت هدفمند دانشجو است که با راهنمايی استاد راهنما و مشاور انجام میشود، و بیانگر
توان پژوهشی دانشجو و مشارکت او در دانش بشری میباشد. شواهد امر نشان میدهد که پاياننامه نويسی در بیشتر دانشگاههای ايران دچار بحران شده است، تا حدی که در بعضی از رشتههای کارشناسی ارشد رشته های"آموزش محور" داير شده است. و میتوان ادعا کرد اين موضوع بحرانی است که در امر آموزش و پژوهش به وجود آمده است، و ضروری می نمايد که هر يک از استادان در کاهش اين بحران قدمی بردارند. 
لذا تصمیم گرفته شد تمام موارد پروپوزال و پاياننامه نويسی در حدی که قابل درک و حوصله خواندن و انجام دانشجو باشد جمع آوری و در اختیار عزيزان قرار داده شود. بنابراين در اين کتاب اول به پروپوزال نويسی و سپس نوشتن تک تک فصلهای پاياننامه خواهیم پرداخت و در جريان کار هر جا لازم بود با توجه به تنوع مورد و انواع روش پژوهشی و آماری توضیح لازم مانند انواع متغیرها، انواع روشهای پژوهش، انواع نمونه گیریها، روشهای جمع اوری اطلاعات و... اطلاعات لازم داده خواهد شد.

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی