روش های آماری ناپارامتریک در علوم رفتاری (با کاربرد نرم افزار SPSS-22)

کد محصول: 201105
گروه: کتاب‌ها

آمار ناپارامتری درسالیان اخیر به خاطر رشد و توسعه پژوهش‌هایی با متغیرهای کیفی وگسسته و مقیاس‌های اسمی ورتبه‌ای نقش و جایگاه ویژه‌ای در علوم رفتاری پیدا کرده است.

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

روش های آماری ناپارامتریک در علوم رفتاری (با کاربرد نرم افزار SPSS-22)

آمار ناپارامتری درسالیان اخیر به خاطر رشد و توسعه پژوهش‌هایی با متغیرهای کیفی وگسسته و مقیاس‌های اسمی ورتبه‌ای نقش و جایگاه ویژه‌ای در علوم رفتاری پیدا کرده است. نقش ویژه آمار ناپارامتری تا آنجایی پیش رفت که صاحب نظران جهت پاسخگویی به پژوهش‌ها به خلق آزمون‌های جدید روی آورده به گونه‌ای که امروزه تعداد آزمون‌های ناپارامتری بیشتراز آزمون‌های پارامتری است.
براین اساس مولفین جهت پاسخگویی به انتظارات روز افزون پژوهشگران و دانشجویان ارشد و دکترای گرایش‌های مختلف علوم رفتاری به ویژه روان شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به تالیف، تدوین و گرداوری مجموعه آزمون‌های ناپارامتری درعلوم رفتاری با استفاده از نرم افزار spss اقدام نموده‌اند.

نظر شما