مجموعه آزمون های روانشناختی هوش، حافظه و هوش هیجانی

گروه: کتاب‌ها

مجموعه آزمون های روانشناختی هوش، حافظه و هوش هیجانی

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آزمون های روانشناختی هوش، حافظه و هوش هیجانی

هوش و حافظه يكی از جذاب ترين و جالب توجه ترين فرايندهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به ميزان متفاوت مشاهده می شود. واژه هوش و حـافظه کيفـيت پديده ای را بيان می کـند که حـالت انتزاعی دارد و قابل رويت نيست. به علت چنين ويژگی تعريف آن مشكل است، اما می توان با استفاده از ابزارها و آزمون های مختلفی این سازه انتزاعی را اندازه  گرفت. این کتاب این آزمون ها را با نحوه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آن ارائه می دهد و منبعی جامع از آزمون هایی است که سازه های هوش، حافظه و هوش هیجانی را اندازه گیری می کنند.

نظر شما